הקשר בין קברו של משה רבנו לבין מנהרות החמאס

האם קיים קשר בין קברו של משה רבנו לבין מנהרות החמאס?

כפי שמופיע במסכת סוטה דף יג, ב'-יד, א' על פי הפסק בדברים לד, ו) "ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור")

א"ר ברכיה סימן בתוך סימן [דהיינו כלולים בפסוק שלשה ציונים למקום קבורתו] ואפילו הכי ולא ידע איש את קבורתו וכבר שלחה מלכות הרשעה [רומי בזמן כיבוש הארץ ולקראת חורבן בית המקדש] אצל גסטרא של בית פעור (גסטרא – מושל [ברכות דף לב:]) הראנו היכן משה קבור…וא"ר חמא ברבי חנינא מפני מה נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור"

פירוש התוספות שואל מפני מה “נקבר מול בית פעור” ומשיב כפי שמבואר בגמרא "כדי לכפר על מעשה פעור”, שזה הסוג המתועב והמוגנה ביותר של עבודה זרה בה העובד אותה היה עושה את צרכיו לאחר אכילת מאכלים משלשלים ויש הסוברים כי היה כרוך בפריעת האחוריים, ומוסיף שכתוב ב"מדרש אגדה" ש"בכל שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב באותו פרק בית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עון וכשהוא רואה קברו של משה חוזר ושוקע שמשה רבינו שקעו בקרקע עד חוטמו וכל שעה שעולה חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבינו.

ודברים דומים נרשמו ב"ילקוט שמעוני", דברים רמז תתקסה: "ומפני מה נקבר משה רבינו מול בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור. מה עשה משה חפר בארץ כבית דירה גדולה בנחלת בני גד וטמן חמה בארץ כאדם שהוא חבוש בבית האסורין, וכל פעם ופעם שהיו ישראל חוטאין היה עולה ופוער את פיו לנשוף ברוחו ולהשחית, לפיכך נקרא שמו פעור, והיה משה מזכיר עליו את השם ומורידו למטה, וכשמת משה מה עשה הקב"ה נתן את קברו כנגדו [וכל זמן שישראל חוטאין והוא פוער את פיו לנשוף ברוחו ולהשמיד את ישראל] והוא רואה את קברו כנגדו חוזר לאחוריו שנאמר ויקבר אותו בגי מול בית פעור:"

אז מה הקשר בין קברו של משה רבנו למנהרות החמאס? כפי שעולים מתוכן כוחות רשע ורצח שלא כמו עבודה זרה שהייתה פוגעת במקרם הרוחני של עם ישראל אלא פוגעים בגוף ובנפש כאחת, עדיין מורשתו לש משה רבנו תורמת להגן עלינו מול הפער הגדול בין צדקת ישראל ומוסריותו לבין תרבות החמאס.

ונזכיר כי קבורתו של משה נקבע בצורה זו כי זה היה עונש על שנתעצל והתרשל משה בקנאת ה' על דבר זמרי בן סלוא.

ואם כבר אנו מזכיריות את עזה, נציין את מה שהזהר מוסר:

דבר אחר, הנה הכתוב נעשה אדם וגו', בארו אותו החברים על מלאכי השרת, שהם אמרו הכתוב הזה אל הקב"ה, אמר להם (רבי שמעון), מאחר שהמלאכים יודעים את ההוה ואת העתיד להיות, והיו יודעים שהאדם עתיד לחטא, אם כן למה רצו לעשות את האדם, כי אמרו נעשה אדם. ולא עוד אלא שהמלאכים עזא ועזאל היו מקטרגים על בריאת האדם, בראשית קב

וגם בפרשת בלק

מחזה שד"י אלו הם נופל וגלוי עיניים, ואלו הם עזא ועזאל. נופל זהו עזא. ונקרא נופל, משום שהעמיק אותו הקב״ה בעומק החושך ויושב בעומק עד עורפו. וחושך נזרק בפניו. וע״כ נקרא נופל, שנפל פעם אחת מהשמיים, ונפל פעם אחרת אח״כ בעומק החושך

^

מודעות פרסומת

כמה דברים אירעו?

הגה:
"ששה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז…
נשתברו הלוחות,
ובוטל התמיד,
והובקעה העיר,
ושרף אפוסטומוס את התורה,
והעמיד/והועמד צלם בהיכל…
וממשלת נתניהו הסכימה להפסקת אש עם עזה"

וסליחה למשנה, מסכת תענית ד,ו:

^